4 – 7 grudnia 2014

Godziny otwarcia:
4 grudnia (czwartek) 12.00-18.00
5 grudnia (piątek) 10.00-19.00
6 grudnia (sobota) 10.00-19.00
7 grudnia (niedziela) 10.00-16.00

W 2013 roku Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zmie­nia­ją nazwę na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się co roku w pierw­szej de­ka­dzie grudnia. Jest to jedna z trzech (obok Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie i War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki) li­czą­cych się i wy­so­ko o­ce­nianych im­prez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kierma­szo­wo-pro­mocyj­nym, któ­rej za­daniem jest pro­pa­gowanie li­te­ra­tu­ry o wy­so­kich wa­lo­rach li­te­rac­kich oraz ar­ty­stycz­nych i ty­po­gra­ficz­nych.

Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zro­dzi­ły się z o­gól­nopol­skiej im­prezy – Spot­kań Wy­daw­ców Do­brej Książ­ki – która od­by­wała się w du­żych mia­stach za­rów­no na po­łu­dniu, jak i pół­no­cy kraju, m.in. w Gdań­sku, Kra­ko­wie, War­szawie czy Wro­cławiu. Im­pre­za ta prze­trwa­ła je­dy­nie w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska. Pierw­szym or­ga­ni­zatorem Spot­kań we Wro­cławiu było Wy­daw­nic­two Za­kładu Na­ro­dowe­go im. Os­so­liń­skich, na­stęp­nie Wy­daw­nic­two Dol­noślą­skie. Zmie­nia­li się or­ga­ni­zatorzy oraz miej­sce Spot­kań. Po­cząt­kowo był to bu­dy­nek Opery Wro­cławskiej, póź­niej wro­cław­ski Ra­tusz. Kiedy za­prze­stano or­ga­ni­zować Spot­ka­nia Wy­daw­ców Do­brej Książ­ki, Wro­cław u­sa­mo­dziel­nił swoją e­dy­cję, zmie­nia­jąc nazwę na Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek, a od 2013 roku na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek.

Co roku go­ść­mi tar­gów są wy­bit­ni pol­scy pi­sa­rze i pu­bli­cy­ści, któ­rzy przy­jeż­dża­ją do Wro­cławia, aby spo­tkać się ze swo­imi czy­tel­ni­ka­mi i po­dy­sku­tować o li­te­ra­tu­rze. Dotych­czas byli to mię­dzy in­ny­mi: Cze­sław Mi­łosz, Ry­szard Ka­pu­ściń­ski, Adam Za­gajew­ski, Ta­de­usz Ró­że­wicz, Jan Nowak-Je­zio­rań­ski, Olga To­kar­czuk, Ka­tarzy­na Grochola, Mał­go­rzata Mu­sie­ro­wicz, Krzysz­tof Varga, ks. Jan Twar­dow­ski, Jacek Ża­kow­ski, Wie­sław My­śliw­ski, Ja­nusz Gło­wac­ki, Kry­styna Sie­sic­ka, Da­niel Pas­sent, prof. Jan Mio­dek, Lech Ja­ner­ka, Do­rota Te­ra­kow­ska, prof. Jerzy Bral­czyk, To­masz Pią­tek, Marek Kra­jew­ski, Nor­man Davis, Woj­ciech Ja­giel­ski, Ur­szu­la Ko­zioł, Krzysz­tof Zanussi, An­drzej Sta­siuk, Krzysz­tof Mro­zie­wicz i Hanna Krall, Mar­tin Pol­lack, Filip Sprin­ger, Ja­nusz Ma­jew­ski, Artur Bar­ciś, Mag­dzale­na Za­wadz­ka, Pau­li­na Wilk, Ma­riusz Ur­ba­nek, Swie­tła­na Alek­si­jewicz, Chris Nie­den­thal, Re­na­ta Lis.

Sta­łym, waż­nym e­lemen­tem pro­gramu Wro­cławskich Tar­gów Do­brych Ksią­żek jest o­gól­nopol­ski kon­kurs na Naj­lep­szą Książ­kę Roku PIÓRO FREDRY, który to­wa­rzy­szy wro­cław­skiej im­prezie od po­cząt­ku jej ist­nie­nia. Celem kon­kursu jest wy­ło­nie­nie i na­gro­dze­nie naj­lep­szych, wy­da­nych w Pol­sce w danym roku ksią­żek. Oce­nie pod­le­ga­ją war­to­ści me­ry­to­rycz­ne, li­te­rac­kie, e­du­ka­cyj­no-po­znaw­cze, a także wy­so­ki po­ziom e­dy­tor­ski oraz ty­po­gra­ficz­no-ar­ty­stycz­ny. Ty­tu­ły zgło­szone do kon­kursu o­ce­nia spe­cjal­na ko­mi­sja, two­rzona przez wy­bit­nych przed­sta­wi­cieli śro­dowi­ska na­uko­we­go, li­te­rac­kiego i ar­ty­stycz­ne­go nie tylko Wro­cławia, ale i in­nych o­środ­ków. Na­gro­dami są dy­plo­my oraz u­ni­ka­to­we dzie­ła sztu­ki two­rzone przez wro­cław­skich ar­ty­stów, które swoją wy­mo­wą na­wią­zu­ją do nazwy kon­kursu. Do­tych­czas twór­ca­mi „Pióra Fre­dry” byli m.in.: prof. Zbi­gniew Hor­bowy, Eu­ge­niusz Get-Stan­kie­wicz, Sta­ni­sław Wy­soc­ki, Ewa Gra­now­ska, Kry­styna Kor­ty­ka, Kry­styna Stru­ży­na-Ku­nec­ka, An­drzej Band­kow­ski, Maria Kule­sza, Lech Mro­żek, To­masz Mo­czek, Mag­dale­na Wroń­ska i Ire­ne­usz Ki­ziń­ski. Od roku 2009 au­tor­ką szkla­nych sta­tu­etek Pióra Fre­dry jest Agniesz­ka Le­śniak-Ba­nasiak. Wszyst­kie na­de­słane na kon­kurs książ­ki or­ga­ni­zatorzy prze­ka­zu­ją w darze naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cym bi­blio­te­kom.Istot­nym e­lemen­tem to­wa­rzy­szą­cym Wro­cławskim Tar­gom Do­brych Ksią­żek są wy­sta­wy sztu­ki, które na stałe wpi­sa­ły się już w pro­gram im­prezy, te­ma­tycz­nie zwią­za­ne lub na­wią­zu­jące do li­te­ra­tu­ry i jej twór­ców.

Or­ga­ni­zato­rzy Wro­cławskich Tar­gów Do­brych Ksią­żek nie za­po­mi­nają o naj­młod­szych czy­tel­ni­kach. Każ­de­go roku spe­cjal­nie dla nich za­praszani są au­to­rzy naj­lep­szych bajek. Do­dat­kowo w spe­cjal­nie przy­go­towa­nej Sali Zabaw w ba­śnio­wej sce­nerii i pod fa­cho­wą o­pie­ką naj­młod­si mogą po­słu­chać bajek i o­bej­rzeć przy­go­towa­ne dla nich przed­sta­wienia.

Program

Źródło: http://wpdk.pl/